Дружественная клиника для детей в г. Киев - Френдлик - Договор оферты

Договор оферты

1.ТЕРМІНИ

4.1. Послуги - перелік медичних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та згідно затвердженого Наказом Переліку медичних послуг (куточок Споживача у вільному доступі) на дату надання Пацієнту такої послуги.
1.1. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.
1.2. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою www.friendlic.clinic, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.
1.3. Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Пацієнтом/Законним представником, умов Публічної оферти, в формі даного Договору. Акцепт здійснюється, шляхом підписання Пацієнтом/Законним представником першого аркушу амбулаторної картки, що заповнюється представником Виконавця зі слів Пацієнта/Законного представника.
Виконавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНТО-МЕД», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНТО-МЕД СОФІЯ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОНТО-МЕД КАХОВСЬКА» разом або кожен окремо, що працюють під торговою маркою «Дружня клініка Френдлік».
1.4. Пацієнт/Законний представник* - фізична особа, яка Акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі, та підписала Анкету.
1.5. Сторони – Пацієнт/Законний представник, та Виконавець.
* Сторони розуміють, що поняття «Пацієнт/Законний представник» в цьому Договорі вживається одночасно, оскільки Пацієнтом може виступати неповнолітня, малолітня особа, цивільна дієздатність яких обмежена і в інтересах якої має діяти її Законний представник. У випадку якщо Пацієнтом виступає неповнолітня, малолітня особа, права та обов’язки, визначені цим Договором, автоматично покладаються на її Законного представника.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.6. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується - Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Пацієнтом/Законним представником, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.
1.7. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Пацієнту послуги, а Пацієнт/Законний представник зобов’язується прийняти їх та оплатити.
1.8. Послуги надаються на підставі цього Договору (ДОДАТОК 1). Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Пацієнтом/Законним представником умов Публічної оферти даного Договору.
1.9. Виконавець надає послуги, використовуючи мережу Інтернет, телефонну та/або комп’ютерну мережу.
1.10. Місцем надання послуг вважається місцезнаходження Виконавця або, за попередньою домовленістю, місцезнаходження Замовника.
1.11. Послуги надаються протягом робочого часу Виконавця.

3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Пацієнт/Законний представник, має право:
3.1.1. Отримати медичні послуги належної якості.
3.1.1. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан здоров'я Пацієнта, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я, які зберігаються у Виконавця.
3.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг Пацієнту.
3.1.3. Вимагати заміни Лікуючого лікаря.
3.1.4. Мати право на таємницю про стан здоров'я Пацієнта, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.
3.2. Пацієнт/Законний представник, зобов’язується:
3.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію та документи, необхідні для ідентифікації Пацієнта/Законного представника, в тому числі для заповнення Анкети.
3.2.2. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Виконавця.
3.2.3. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я Пацієнта, які необхідні Виконавцю для надання йому медичних послуг.
3.2.4. Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
3.2.5. До початку надання медичних послуг повідомити Виконавцю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан здоров’я Пацієнта.
3.2.6.У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом плану лікування повідомити про це Виконавця.
3.2.7. Повідомляти Виконавця про покращення або погіршення самопочуття Пацієнта, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану здоров’я Пацієнта протягом строку лікування.
3.3. Виконавець має право:
3.3.1.Залучати третіх осіб для надання Послуг, які мають необхідну кваліфікацію.
3.3.2. В разі запізнення Пацієнта/Законного представника понад 10 хв., в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, або відмінити надання таких медичних послуг.
3.3.3. Перевіряти надану Пацієнтом/Законним представником, інформацію, а також виконання Пацієнтом умов Договору.
3.3.4. Призупинити надання Послуг Пацієнту на період перевірки виконання Пацієнтом/Законним представником умов Договору, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні, або у порушенні Пацієнтом/Законним представником умов цього Договору.
3.3.5. Відмовити Пацієнту/Законному представнику, у наданні Послуг та припинити дію цього Договору у випадках, що передбачені цим Договором та/або нормами чинного законодавства.
3.3.6. Вимагати від Пацієнта/Законного представника, виконання умов цього Договору.
3.3.7. Проводити акції, надавати знижки, впроваджувати програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
3.4. Виконавець зобов’язується:
3.4.1. Забезпечувати Пацієнту можливість отримання Послуг належної якості відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.
3.4.2. Надавати Пацієнту Послуги з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення лікарської таємниці та конфіденційної інформації.
3.4.3. Забезпечувати Пацієнту/Законному представнику, можливість отримання інформації з питань надання Послуг та Акційних пропозицій.
3.4.4. Приймати до розгляду письмові пропозиції Пацієнта/Законного представника, щодо покращення та якості надання Послуг.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Ціна цього Договору визначається, як сума вартості наданих Пацієнту Виконавцем та прийнятих ним/Законним представником медичних послуг.
4.2. Вартість кожної медичної послуги визначається згідно затвердженого Наказом Переліку медичних послуг (куточок Споживача у вільному доступі) на дату надання Пацієнту такої послуги.
4.3. Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом/Законним представником в день надання медичної послуги відразу після надання медичної послуги.
4.4. У випадку неповного використання авансового внеску протягом року, Замовник має право використати авансовані кошти на будь-які послуги клініки протягом подальшого періоду.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

5.1. Медичні послуги надаються медичними працівниками Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.
5.2. До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту/Законному представнику перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Пацієнту Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує із Пацієнтом/Законним представником перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Виконавцем Пацієнту за призначенням цього Лікуючого лікаря.
5.3. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується між Виконавцем та Пацієнтом/Законним представником в усній формі.
5.4. Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих медичних послуг (далі – Акт приймання - передачі), який складається Виконавцем в двох примірниках та надається Пацієнту/Законному представнику для підписання.
5.5. Пацієнт/Законний представник зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від його підписання.
5.6. У разі якщо Пацієнт/Законний представник не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі, медична послуг вважається належним чином наданою Виконавцем та належним чином прийнята Пацієнтом/Законним представником.
5.7. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання-передачі, Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта/Законного представника про результати розгляду.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Порядок врегулювання спорів
6.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом проведення переговорів Сторін.
6.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Пацієнт/Законний представник, залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.
6.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку у відповідності до вимог чинного законодавства України.
6.1.4. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору, застосовуються положення законодавства України.
6.2. Додаткові положення.
6.2.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.
6.2.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються відповідним наказом Директора Виконавця.
6.2.3. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.
6.2.4. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж через 30 календарних днів з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.
6.2.5. Пацієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.
6.2.6. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Пацієнтів/Законних представників.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.
7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору та додатків до нього.
7.3. Виконавець не несе відповідальність перед Пацієнтом/Законним представником за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).
7.4. Сторони не несуть відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від їх волі обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно Договору.
- невиконання Пацієнтом/Законним представником обов’язків, передбачених підпунктом 3.2.2. цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікарів Виконавця, плану лікування, тощо;
- неповідомлення Пацієнтом/Законним представником суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта;
- використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;
- не повідомлення Пацієнтом/Законним представником інформації про Пацієнта, передбаченої п.п. 3.2.5.-3.2.7. цього Договору;
- отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;
- розвитку захворювань чи патології, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.
7.6. Відповідальність Виконавця перед Пацієнтом/Законним представником, у випадку пред’явлення ним вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта з контролю якості, відшкодовується виключно в межах вартості відповідної Послуги, оплаченої Пацієнтом/Законним представником.
7.7. Виконавець не несе відповідальності за належне функціювання та доступність певних сегментів мережі Інтернет, які знаходяться поза контролем Виконавця.
7.8. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт/Законний представник, при зверненні за наданням відповідної послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

8.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України.
8.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Пацієнтів/Законних представників шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті Виконавця.
8.3. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:
- за вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону;
- за рішенням суду;
- у випадку довго тривалості (більше двох місяців) форс-мажорних обставин;
- у випадку припинення/зупинення дії Ліцензії на медичну практику;
- у випадку, якщо Виконавець виявить, що дані, які містяться в Анкеті Пацієнта/Законного представника є неправдивими, Виконавець має право негайно припинити дію Договору, попередивши Пацієнта/Законного представника про це будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, тощо.
8.4. Клієнт має право на повернення залишку коштів з авансового рахунку Замовника після отримання Виконавцем обґрунтованої письмової заяви Замовника з особистим підписом на повернення коштів протягом трьох банківських днів.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Укладаючи цей Договір Пацієнт/Законний представник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, затвердженого Виконавцем та оприлюдненим на сайті Виконавця.
9.2. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Пацієнтів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта/Законного представника зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення.
А також свідчить про те, що Пацієнт/Законний представник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт/Законний представник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.
9.4. Виконавець може проводити аудіо запис всіх розмов з Пацієнтом/Законним представником. Така інформація є конфіденційною.
9.5. Виконавець гарантує, що всі відомості про Пацієнта/Законного представника, що містять лікарську та/або іншу конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць, відповідно до вимог законодавства України та міжнародного законодавств.
9.6. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність інших положень і умов Договору. Цей договір регулюється чинним законодавством України.
9.7. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.
9.8. Інформація про можливі додаткові або інші супутні послуги міститься на сайті Виконавця.

Записаться на прием к Другу Здоровья
Вызвать врача
  *Обязательные поля
  Связаться с менеджером
   *Обязательные поля
   Связаться с менеджером

   Спасибо Вам за размещение заявки! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.

   Написать нам
    Текст соощения*
    *Обязательные поля
    Свернуть
    Пожелания и предложения Записаться на прием Вызвать врача
    Добро пожаловать в клинику "Френдлик"!

    Чтобы получить сертификат на первый визит на специальных условиях, жмите на кнопку.

    ПРИМЕР ПРОГРАММЫ: ПЕРВЫЙ ГОД С ФРЕНДЛИКОМ
    Услуги
    Описание
    Педиатр
    13 консультаций педиатра в клинике
    Врачи узких специальностей
    По 2 осмотра невролога, офтальмолога, ортопеда,
    1 консультация специалиста по ГВ, 1 консультация по прикорму, физического терапевта
    Инструментальная диагностика
    УЗИ сердца, тазобедренных суставов, органов брюшной полости и почек
    Анализы
    Общий анализ крови, мочи, ферритина
    Стоимость программы:
    27 670 грн
    *Программа составляется после первого визита к педиатру, расчет на сайте не является предложением.
    Программа: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 2 ЛЕТ
    Услуги
    Описание
    Педиатр
    17 консультаций педиатра в клинике
    Врачи узких специальностей
    Ортопед 4 осмотра; невролог 3 осмотра; офтальмолог 3 осмотра; по 1 осмотру ЛОР, физический терапевт;
    1 консультация специалиста по грудному вскармливанию, 1 консультация по прикорму
    Инструментальная диагностика
    УЗИ сердца, тазобедренных суставов и органов брюшной полости по 2 раза
    Анализы
    Общий анализ крови 3 раза, ферритин 2 раза, общий анализ мочи 2 раза
    Стоимость программы:
    36 000 грн
    Программы: С 6 МЕСЯЦЕВ ДО 1,5 ЛЕТ
    Услуги
    Описание
    Педиатр
    10 визитов к педиатру в клинике
    Врачи узких специальностей
    1 осмотр невролога, 1 осмотр офтальмолога, 1 осмотр ЛОРа и 1 осмотр ортопеда
    УЗИ
    Сердца, органов брюшной полости и почек
    Анализы
    Расширенный анализ крови, глюкоза крови, железо, ферритин, анализ мочи
    Стоимость программы:
    От 29 380 грн
    Программа: БЕЗЛИМИТ С ГОДА ДО 2 ЛЕТ
    Услуги
    Описание
    Педиатр
    Неограниченное количество приемов в клинике
    Стоимость программы:
    От 6 490 грн*
    *Программа действует в течение года с момента покупки
    Программа: Френдли сопровождение второго года
    Услуги
    Описание
    Педиатр
    4 визита к педиатру в клинике
    Узкие специалисты
    По 1 осмотру ортопед, невролог, ЛОР, офтальмолог с комплексным осмотром.
    УЗИ
    УЗИ сердца, УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря
    Анализы
    Общий анализ крови + ферритин; общий анализ мочи
    Вакцинация
    Обязательные: Пентаксим или Инфанрикс ИПВ Хиб

    Рекомендуемые: Превенар 13 или Синфлорикс, Нименрикс, Варилрикс, Хаврикс 720
    Стоимость программы от:
    От 16 380 грн*
    *Стоимость программы рассчитывается в зависимости от персонального плана медицинского сопровождения и плана прививок, разработанных педиатром, с учетом индивидуальных потребностей ребенка.
    Узнать про программу

    Приветствуем! Заполните, пожалуйста, форму. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

     или
     *Обязательные поля

     Спасибо! Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

     Пробный визит

     Приветствуем! Заполните, пожалуйста, форму. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

      *Обязательные поля

      Спасибо! Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!

      Купить Программу в рассрочку
       *Обязательные поля
       Удобный месенджер для общения
       Пожелания и предложения

       Заметили что-то, что могло бы работать лучше? Здесь можно оставить сообщение для администрации. Спасибо - ведь благодаря вашим отзывам мы становимся лучше.

       *Обязательные поля
       Пожелания и предложения

       Благодарим за обращение!
       Мы свяжемся с Вами как можно быстрее.